ALGEMENE VOORWAARDEN ZAKELIJKE MARKT ZONDAK B.V.

Inleiding

ZONDAK B.V. en haar deelnemingen drijven een onderneming op het gebied van de verkoop, installatie en onderhoud van zonnepanelen en de daarmee gerelateerde producten en onderdelen die samen de opwekking van zonnestroom mogelijk maken, zoals montage- en installatiematerialen en omvormers.

 

Artikel 1    Algemene Voorwaarden

  • De hierna volgende bepalingen gelden als de algemene voorwaarden van ZONDAK B.V. en haar deelnemingen (de ‘Algemene Voorwaarden’). Deze zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, opdrachten aan, leveringen door en overeenkomsten tussen enerzijds ZONDAK B.V. of een van haar deelnemingen (hierna gezamenlijk en ieder voor zich aan te duiden als ‘ZONDAK’) en anderzijds de (rechts)persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (de ‘Koper’) (de ‘Overeenkomst’), voor zover door ZONDAK en de Koper (de ‘Partijen’) niet schriftelijk uitdrukkelijk van deze Algemene Voorwaarden is afgeweken.

  • De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden, die door de Koper worden gebruikt of waarnaar door de Koper op enigerlei wijze mocht worden verwezen, wijst ZONDAK uitdrukkelijk van de hand.

1.3  ZONDAK heeft het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen, welke wijzigingen ook gelden ten aanzien van reeds bestaande Overeenkomsten. ZONDAK zal daarbij de redelijke belangen van de Koper in acht nemen. Wijzigingen worden 1 (één) maand na bekendmaking van kracht.

1.4  Onder ‘Producten’ wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de producten en aanverwante producten zoals deze geleverd zullen worden door ZONDAK aan de Koper waaronder mede begrepen producten voor het opwekken en het eventueel opslaan van zonne-energie. Onder ‘Services’ wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: advies, sales en after-sales support, montage, installatie of reparatie van de Producten dan wel producten geleverd door derden aan de Koper.

1.5  De Koper staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan ZONDAK opgegeven informatie, documentatie, maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop ZONDAK haar aanbieding baseert.

Artikel 2    Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

2.1  Alle begrotingen, prijsopgaven, offertes en aanbiedingen van ZONDAK zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en zijn gebaseerd op de bij de aanvraag van de Koper verstrekte gegevens

2.2  De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de Koper van het aanbod van ZONDAK en het voldoen aan eventueel door ZONDAK gestelde voorwaarden. Indien de Koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt ZONDAK langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

2.3  ZONDAK kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien ZONDAK op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren, een bestelling te annuleren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

2.4  Een aanvulling op of wijziging van een tot stand gekomen Overeenkomst is eerst van kracht nadat ZONDAK deze aanvulling of wijziging heeft bevestigd.

2.5  De door ZONDAK vermeldde termijnen betreffen geen fatale termijnen. Indien ZONDAK de Overeenkomst niet binnen de gestelde termijn kan uitvoeren zal zij de Koper daarvan op de hoogte brengen en aangeven op welke termijn ze denkt de Overeenkomst te zullen uitvoeren. Overschrijding van een termijn geeft de Koper geen recht op ontbinding van de Overeenkomst en/of schadevergoeding.

2.6  Alle opgaven van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen van de Producten en/of Services worden met zorg gedaan, doch ZONDAK garandeert niet, dat zich ter zake geen (kleine) afwijkingen kunnen voordoen. Door ZONDAK of door de leveranciers van ZONDAK verstrekte catalogi, tekeningen, foto’s, internetafbeeldingen of andere afbeeldingen en/of omschrijvingen dienen slechts ter algemene informatie en verplichten ZONDAK niet tot levering overeenkomstig de daarop voorkomende maten, gewichten of technische details.

2.7  Indien ZONDAK niet in staat is om een Product te leveren van een bepaald merk of producent zoals in de Overeenkomst vermeld, is ZONDAK gerechtigd om een Product van gelijke kwaliteit van een ander merk of producent te leveren.

Artikel 3    Prijzen

3.1  De genoemde prijzen van Producten en Services luiden in euro’s en zijn exclusief BTW. ZONDAK is steeds gerechtigd bijkomende kosten in rekening te brengen bij de Koper, tenzij Partijen dit uitdrukkelijk hebben uitgesloten. De kosten van transport naar het door de Koper opgegeven adres komen voor rekening van ZONDAK tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

3.2  Na totstandkoming van een Overeenkomst is ZONDAK gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen ingeval van onder meer, maar niet beperkt tot tussentijdse verhogingen en/of toeslagen op douanetarieven, belastingen, wijzigingen in de monetaire verhoudingen en andere gevallen van wettelijke wijzigingen die prijsverhogend werken.

3.3  Na totstandkoming van een Overeenkomst is ZONDAK gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen ingeval van tussentijdse verhogingen en/of toeslagen op vrachten, goederen- en/of grondstofprijzen, lonen of sociale lasten en door haar (toe)leverancier(s) toegepaste tussentijdse verhogingen en wijzigingen die prijsverhogend werken. De Koper heeft alsdan het recht de Overeenkomst te ontbinden. De ontbinding dient alsdan schriftelijk te geschieden binnen 5 (vijf) dagen, nadat ZONDAK de Koper van de prijsverhoging in kennis heeft gesteld. De Koper heeft in zulk voorkomend geval geen recht op schadevergoeding uit welke hoofde dan ook.

3.5  Facturering van gewerkte uren zal plaatsvinden op basis van de gewerkte uren vermenigvuldigd met de bij ZONDAK geldende tarieven, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

 

3.6  Indien ZONDAK meerwerk dient te verrichten, waaronder verstaan wordt alle wijzigingen/aanvullingen op de Overeenkomst tussen Partijen, waardoor meer werkzaamheden moeten verrichten en/of hogere (on)kosten moeten maken dan overeengekomen is tussen Partijen, dan zal ZONDAK dit meerwerk afzonderlijk factureren.

Artikel 4    Levering en risico

4.1  Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt levering door ZONDAK op de door de Koper aangegeven locatie. Het risico van de Producten komt voor rekening van de Koper vanaf het moment van aflevering van de Producten.

4.2  Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen Partijen overeenkomen dat de Koper of een derde partij voor het transport zorgt. Het risico en de kosten van het transport rusten in dat geval op de Koper.

4.3  Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geldt in geval van een levering op afroep dat alle bestelde Producten uiterlijk 6 (zes) maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst moeten zijn afgeroepen door de Koper, bij gebreke waarvan ZONDAK gerechtigd is de nog niet afgeroepen Producten ineens aan de Koper te leveren dan wel de kosten van de opslag aan de Koper door te belasten.

4.4  ZONDAK behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor bestellingen van de Koper in gedeelten te leveren.

4.5  De Koper is verplicht om ZONDAK in staat te stellen op de overeengekomen dag van levering de bestelde Producten te leveren. Bij niet-nakoming van deze verplichting houdt ZONDAK de bestelde Producten ten hoogste gedurende 1 (één) maand in het magazijn van ZONDAK of elders. Hiervoor is de Koper aan ZONDAK voor iedere dag of gedeelte van een dag een bedrag aan opslagkosten verschuldigd van 1% (één procent) van het factuurbedrag. Na verloop van de in de vorige zin genoemde termijn heeft ZONDAK het recht de bestelde Producten aan derden te verkopen en de opbrengst daarvan na aftrek van een vergoeding voor geleden schade met de Koper te verrekenen.

Artikel 5    Betaling

5.1  Betaling door de Koper dient te geschieden binnen de door Partijen overeengekomen termijn. Indien geen termijn is overeengekomen, geldt een betalingstermijn van 30 (dertig) dagen na factuurdatum.

5.2  Alle betalingen dienen te geschieden zonder korting of verrekening, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

5.3  Koper heeft niet het recht om de betaling op te schorten.

5.4  Betalingen door de Koper strekken allereerst ter voldoening van alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, ook al vermeldt de Koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5.5  Indien de Koper niet binnen de termijn, zoals vermeld in artikel 5.1 betaalt, verkeert zij van rechtswege in verzuim en zijn alle vorderingen, die ZONDAK op de Koper heeft, onmiddellijk opeisbaar en is de Koper – zonder nadere, voorafgaande ingebrekestelling of aanmaning – de wettelijke handelsrente conform art. 6:119a BW verschuldigd over het factuurbedrag. Tevens zijn alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening en risico van de Koper.

5.6  Indien de Koper met de betaling jegens ZONDAK in gebreke is, heeft ZONDAK het recht de verdere uitvoering van alle tussen Partijen lopende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied, terwijl bij verdere opdrachten of leveringen contante betaling vooraf kan worden geëist door ZONDAK.

5.7  Betaling door de Koper dient uitsluitend te geschieden in de valuta, waarin de overeengekomen prijzen zijn uitgedrukt.

Artikel 6    Reclame

6.1  De Koper controleert onmiddellijk na ontvangst of de geleverde Producten in goede staat verkeren en/of voldaan is aan de Overeenkomst. Op verzoek van ZONDAK zal de Koper na installatie van het Product een document van oplevering ondertekenen.

6.2  De Koper reclameert na ontvangst terstond omtrent onmiddellijk kenbare feitelijkheden, die niet juist zijn of onjuistheden op de afleveringsbonnen en dergelijke. Indien niet terstond na ontvangst of oplevering schriftelijk onder vermelding van het factuur- en pakbonnummer wordt gereclameerd, zijn deze feitelijkheden als juist erkend.

6.3  Reclames betreffende niet uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na levering daarvan te geschieden, welke bij overschrijding van die termijn elke aanspraak tegen ZONDAK ter zake van die gebreken vervalt. Bij ontvangst van de geleverde Producten wordt door de Koper voor ontvangst en akkoord getekend.

6.4  Een reclame ten aanzien van een bepaalde levering schort de betalingsverplichting van de Koper ten aanzien van die en andere aflevering(en) niet op, noch geeft zulks de Koper recht op verrekening.

6.5  Indien een reclame gegrond wordt bevonden, zal ZONDAK de (onderdelen van de) Producten waarop de reclame betrekking heeft, kosteloos herstellen, vervangen of aan de Koper vergoeden, zulks ter keuze van ZONDAK. In geval van vervanging worden de door ZONDAK vervangen (onderdelen van) Producten eigendom van ZONDAK.

6.6  Voor verdere (schade)vergoeding en de vergoeding van indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade alsmede een eventueel verlies in opbrengst van energie, is ZONDAK niet aansprakelijk en op grond daarvan is ZONDAK niet gehouden tot enige vergoeding in dit verband.

Artikel 7    Retournering

7.1  Door ZONDAK geleverde en door de Koper in ontvangst genomen Producten mogen uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van ZONDAK en onder de door ZONDAK te stellen voorwaarden aan ZONDAK worden geretourneerd.

7.2  ZONDAK heeft het recht de Producten die ter beoordeling of ter reparatie aan haar zijn toegezonden en die na verloop van 3 (drie) maanden na het beoordelingscommentaar dan wel de reparatie niet door de Koper zijn teruggenomen aan derden te verkopen en de opbrengst daarvan na aftrek van een vergoeding voor verrichte werkzaamheden met de Koper te verrekenen.

7.3  De kosten van retournering van de door ZONDAK aan de Koper geleverde Producten, komen ten laste van de Koper, met uitzondering van retournering van Producten, waarvan is komen vast te staan dat zij een tekortkoming bezitten als in artikel 6 en artikel 9 van de Algemene Voorwaarden bedoeld, in welk geval bedoelde kosten voor rekening van ZONDAK komen.

 

Artikel 8    Eigendomsvoorbehoud

8.1  ZONDAK behoudt zich het eigendomsrecht voor van de aan de Koper geleverde Producten, totdat haar vorderingen op de Koper ter zake de betaling van die Producten zijn voldaan.

8.2  De Koper is, voordat volledige betaling heeft plaatsgevonden, niet bevoegd de Producten te verpanden, anderszins te bezwaren of geheel of gedeeltelijk aan derden te vervreemden.

8.3  De Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van ZONDAK te bewaren.

8.4  Indien de Koper uit de geleverde Producten een nieuwe zaak vormt, is dit een zaak die ZONDAK voor zichzelf doet vormen en houdt de Koper deze voor ZONDAK, totdat aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.

8.5  De Koper verplicht zich hierbij tegenover ZONDAK om de Producten tegen de risico’s van tenietgaan en beschadiging, in welke vorm dan ook, te verzekeren en tot en met het moment van betaling verzekerd te houden.

Artikel 9    Garantie

9.1  Indien ZONDAK de Producten niet zelf heeft geproduceerd, verstrekt ZONDAK enkel een garantie aan de Koper indien en voor zover zij op de betreffende Producten garantie heeft verkregen van haar toeleveranciers (fabrieksgarantie). Indien ZONDAK de Producten zelf heeft vervaardigd, versterkt zij – tenzij expliciet anders overeengekomen – een garantie voor de duur van 10 (tien) jaar.

9.2  De garantie vervalt indien de Koper reparaties of wijzigingen aan de geleverde Producten verricht of doet verrichten.

9.3  De garantie geldt niet indien de gemelde gebreken zijn ontstaan door:

– ondeskundige behandeling;

– ondeskundige toepassing;

– het nalaten van deugdelijk onderhoud;
– het gebruik van de geleverde Producten voor doeleinden die buiten het normale gebruik van die Producten vallen.

Artikel 10  Aansprakelijkheid

10.1 ZONDAK is op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe dan wel indirecte schade van de Koper of derden (daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, verlies van zaken of winst en verlies in opbrengst van energie), geleden en ontstaan door het gebruik van de Producten en/of Services, behoudens opzet of grove nalatigheid van ZONDAK.

10.2 Mocht ZONDAK evenwel aansprakelijk zijn, dan is de aansprakelijkheid van ZONDAK gelimiteerd tot het bedrag dat de verzekeraar van ZONDAK in het betreffende geval uitkeert. In het geval dat die verzekeraar niet tot uitkering van enig bedrag overgaat, dan zal de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid gelimiteerd zijn tot de factuurwaarde zoals vermeld in de Overeenkomst.

10.3 ZONDAK is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van gebreken in producten die ZONDAK afneemt bij derden en welke ZONDAK vervolgens levert aan de Koper. Enkel in het geval en voor zover ZONDAK in staat is dergelijke schade te verhalen op die derde partij, zal zij de Koper al dan niet gedeeltelijk tegemoet kunnen komen met betrekking tot dergelijke schade.

10.4 ZONDAK is niet aansprakelijk voor informatie verschaft door derde partijen zoals, maar niet beperkt tot, wederverkopers, retailers en/of een andere derde partij die de Producten wederverkoopt of distribueert.

10.5 In het geval dat de Koper een vordering met betrekking tot dit artikel 10 meent te hebben, zal de Koper dit zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen 1 (één) maand nadat de Koper kennis heeft genomen van het feit dat naar zijn mening leidt tot aansprakelijkheid van ZONDAK, schriftelijk kenbaar maken aan ZONDAK, bij gebreke waarvan de Koper haar recht om de vordering in te dienen, zal hebben verwerkt.

Artikel 11  Overmacht

11.1 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van ZONDAK onafhankelijke omstandigheid waardoor nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden mede gerekend: stakingen en uitsluitingen, blokkades, oproer/rellen, terrorisme, ongevallen, brand, bovenmatig ziekteverzuim, stagnatie, uitval van de website of andere technische storingen bij ZONDAK, haar toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport, vertraagde levering van bestelde materialen of onderdelen, maatregelen van overheidsinstanties en het intrekken van 1 (één) of meer van overheidswege te verkrijgen vergunningen.

11.2 Ingeval van overmacht zoals bedoeld in dit artikel 11, is ZONDAK naar haar keuze gerechtigd hetzij de levertijd met de duur van de overmachtsituatie te verlengen, hetzij de Overeenkomst te ontbinden zonder dat ZONDAK gehouden is tot enige schadevergoeding. Indien de Koper ZONDAK daartoe schriftelijk aanmaant, is ZONDAK gehouden zich binnen 15 (vijftien) dagen ten aanzien van haar keuze uit te spreken.

Artikel 12  Beëindiging

12.1 De Overeenkomst is zonder ingebrekestelling tussentijds onmiddellijk te ontbinden door ZONDAK, zonder dat hiervoor enige rechterlijke tussenkomst of rechterlijke ontbinding is vereist, wanneer één van de volgende gebeurtenissen intreedt:

  1. zodra de Koper failliet is verklaard, ten aanzien van hem surseance van betaling is aangevraagd, een crediteurenakkoord, een sanerings- of surseanceverzoek of enig daarop gelijkend rechtsfiguur naar vreemd recht;

  2. overmacht zoals bedoeld in artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden.

12.2 Bij het einde van de Overeenkomst worden alle vorderingen van ZONDAK op de Koper onmiddellijk opeisbaar.

12.3 In het geval van ontbinding zoals bedoeld in artikel 12.1 van deze Algemene Voorwaarden zullen bedragen die ZONDAK heeft gefactureerd voorafgaand aan de ontbinding in verband met al geleverde prestaties in de uitvoering van de Overeenkomst geheel blijven bestaan en worden deze bij ontbinding onmiddellijk opeisbaar.

 

 

 

Artikel 13 Vrijwaring

13.1 De Koper vrijwaart ZONDAK, haar personeel, dan wel door of vanwege haar te werk gestelde personen voor alle aanspraken van derden op vergoeding van enige door laatstgenoemde geleden schade, veroorzaakt door of anderszins verband houdend met aan de Koper geleverde Producten en/of verleende Services.

Artikel 14  Zekerheidsstelling

14.1 De Koper is verplicht om op eerste verzoek daartoe de door de Koper bestelde Producten bij vooruitbetaling aan ZONDAK te betalen, dan wel genoegzame zekerheid te verstrekken voor de volledige nakoming van al haar verplichtingen ter zake de door ZONDAK geheel of gedeeltelijk uit te voeren opdrachten in elk door ZONDAK gewenste vorm.

14.2 Zolang de Koper niet heeft voldaan aan het verzoek, zoals bedoeld in artikel 14 lid 1, wordt onverminderd de overige rechten van ZONDAK, al hetgeen de Koper aan ZONDAK uit welke hoofde dan ook is verschuldigd, opeens opeisbaar en is ZONDAK gerechtigd nakoming van de op haar rustende verplichtingen op te schorten.

Artikel 15  Cessie

15.1 Het is de Koper niet toegestaan rechten of vorderingen uit hoofde van de Overeenkomst over te dragen aan derden.

Artikel 16  Anti-ronselbeding

16.1 Het is de Koper niet toegestaan werknemers van ZONDAK in dienst te nemen of rechtstreeks te benaderen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ZONDAK. Bij overtreding van het in dit artikel 18 bepaalde is de Koper een onmiddellijk opeisbare boete aan ZONDAK verschuldigd van EUR 10.000 (zegge: tienduizend euro) per overtreding.

16.2 Vorenbedoeld beding eindigt 1 (één) jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen Partijen.

Artikel 17  Conversiebepaling

17.1 Indien één van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden dan wel van de Overeenkomst tussen Partijen nietig is, wordt zij geacht te zijn vervangen door een beding dat de strekking van de nietige bepaling zo dicht mogelijk benadert. De overige bepalingen blijven onverminderd van kracht.

Artikel 18  Forumkeuze              

18.1 Op deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst tussen Partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

18.2 Alle geschillen die naar aanleiding van deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst tussen Partijen mochten ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

18.3 Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing op deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst tussen Partijen.